Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони

Бенефициент: ДАЛЕКС ГРУП ООД

Номер на Проекта: BG06RDNP001-19.637-0002-C01 / 2023 г. 

Наименование: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО за Млекопреработвателното предприятие в село Желязно, община Марица, област Пловдив.

Обща стойност: 97 574.86 лв. 

Безвъзмездна помощ: 48 787.43 лв. от които 43 908.69 лв. европейски (средства от ЕЗФРСР) и 4878.74 лв. национално съфинансиране.

Цел на Проекта: Постигане на по-добро използване на факторите за производство, което да доведе до подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Основни Дейности по Проекта: Закупуване на фабрично нов товарен автомобил марка: Ивеко, модел: Дейли 50 С35  с термоизолиран фургон и хладилен агрегат Термо Кинг V300 20.

В резултат от изпълнението на проекта, поради изискването за температурен режим на транспортиране, бенефициента ще може да контролира хигиената, температурата и проследяемостта на готовата продукция от предприятието до дистрибуторската и магазинната мрежа. С осъществяването на проекта Бенефициента ще намали разходите и времето за логистика като по този начин ще се открият възможности за създаване на нови партньорства с цел увеличаване обхвата и обема на производство. Реализацията на Проекта създава конкурентоспособност и устойчива бизнес среда за фирма „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД.

Място на изпълнение: село. Желязно

Начало на изпълнение на проекта: 12.04.2023 г.

Край на изпълнение на проекта: 30.06.2025 г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.

http://www.eufunds.bg

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони

Бенефициент: ДАЛЕКС ГРУП ООД

Номер на Проекта: BG06RDNP001-19.523-0001

Наименование: ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ за Млекопреработвателното предприятие в село Желязно, община Марица, област Пловдив.

Обща стойност: 99 500 лв., от които 44 775 лв. европейско и 4975 лв. национално съфинансиране.

Цел на Проекта: Постигане на по-добро използване на факторите за производство, както и въвеждане на нов процес – автоматично разливане и етикиране на продукцията от кисело и прясно мляко.

Основни Дейности по Проекта: Монтаж на Автоматична линия за пълнене на прясно и кисело мляко в стъклени бутилки заедно с етикираща машина за самозалепващи етикети Модел“ЕМ-300″.

В резултат от изпълнението на проекта, бенефициента ще подобри значително автоматизацията и хигиената на основни технологични процеси в предприятието като едновременно с това ще се увеличи и производствения капацитет. Реализацията на Проекта създава конкурентоспособност и устойчива бизнес среда за фирма „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД.

Място на изпълнение: село. Желязно

Начало на проекта: 28.09.2022 г.

Край на проекта: 20.09.2024 г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.

http://www.eufunds.bg

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони

Бенефициент: ДАЛЕКС ГРУП ООД

Номер на Проекта: BG06RDNP001-19.474-001

Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ФИРМА „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД

Обща стойност: 99 828,41 лв., от които 44 656,99 лв. европейско и 4961,89 лв. национално съфинансиране.

Цел на Проекта: Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и увеличаване на обема на произвежданата продукция.

Основни Дейности по Проекта: Монтаж на Фотоволтаична централа и закупуване на хладилни агрегати.

В резултат от изпълнението на проекта, бенефициента ще подобри енергийната ефективност в предприятието като значително ще намали разходите за електроенергия и едновременно с това ще увеличи производствения капацитет. Реализацията на Проекта създава конкурентоспособност и устойчива бизнес среда за фирма „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД.

Място на изпълнение: село. Желязно

Начало на проекта: 04.10.2021 г.

Край на проекта: 30.06.2023 г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.

http://www.eufunds.bg