Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони

Бенефициент: ДАЛЕКС ГРУП ООД

Номер на Проекта: BG06RDNP001-19.474-001

Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ФИРМА „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД

Обща стойност: 99 828,41 лв., от които 44 656,99 лв. европейско и 4961,89 лв. национално съфинансиране.

Цел на Проекта: Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и увеличаване на обема на произвежданата продукция.

Основни Дейности по Проекта: Монтаж на Фотоволтаична централа и закупуване на хладилни агрегати.

В резултат от изпълнението на проекта, бенефициента ще подобри енергийната ефективност в предприятието като значително ще намали разходите за електроенергия и едновременно с това ще увеличи производствения капацитет. Реализацията на Проекта създава конкурентоспособност и устойчива бизнес среда за фирма „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД.

Място на изпълнение: село. Желязно

Начало на проекта: 04.10.2021 г.

Край на проекта: 30.06.2023 г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.

http://www.eufunds.bg